DOMINEE HALBERTSMA

Graf 631   Justus Hiddes Halbertsma ***            

Halbertsma was 35 jaar predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Deventer

Op deze plek liggen 3 mensen begraven; Hiddes Justus Halbertsma, oud 45 jaar en begraven op 27 januari 1865, Watse Halbertsma, oud 53 jaar en begraven op 26 februari 1877 en Justus Hiddes Halbertsma, oud 79 jaar en begraven op 2 maart 1869.

Enkele wetenswaardigheden over Halbertsma zijn:

Halbertsma sloeg vanuit het liberale Deventer met argusogen de gang van zaken aan het Seminarie en de Algemene Doopgezinde Sociëteit gade, maar bemoeide zich er niet mee. Hij was immers meer taalgeleerde dan theoloog. Uit hoofde van deze taalgeleerdheid publiceerde hij o.a. onderstaande werken:

1822. De lape koer fen Gabe Skroor. Met Eeltsje Hiddes Halbertsma. Dimter: Wid. J.H. de Lange in Soon.

1843. De Doopsgezinden en hunne herkomst : eene ruwe schets. Benevens Eene lijkrede op prof. P.O.C. Vorsselman de Heer, en eenige Kerkredenen. Dimter [Deventer]: de Lange

1871, Rimen en teltsjes. Dimter [Deventer]: de Lange

Enkele dagen voor het nieuwe jaar 1842 komt zijn vriend professor Vorsselman de Heer te overlijden. De herdenkingsrede werd in de doopsgezinde kerk achter de Korte Asssenstraat gehouden op nieuwjaarsdag 1842. “Op deze dag ” –aldus Halbertsma- “in dit uur zult gij het niet ongepast vinden dat ik enige ogenblikken bij de afgestorvene bepaal.” Vervolgens beslaat de preek 68 pagina’s. Het moet een dienst van enige uren zijn geweest.

220px-Joast_%28Justus%29_Hiddes_Halbertsma%2C

In het boek over de Doopsgezinder staat dat Halbertsma door zijn norse en scherpe opmerkingen vijanden maakte. De mensen noemden hem “een norsche hekelaar”